Program Book Committee


Chair, Dayu Sun, Emory University   

Yuanyuan Guo, Duke University

Lu Wang, Southwest Jiaotong University

Yinghui Yang, Southwest Jiaotong University

Chengcheng Zhao, Southwest Jiaotong University

Rui Wu, Southwest Jiaotong University

Hang Ruan, Southwest Jiaotong University

Chunming Zhao, Southwest Jiaotong University