Executive Committee


Co-Chairs:

Dan Yang,Southwest Jiaotong University

Yichuan Zhao, Georgia State University

Menbers:

Zhezhen Jin, Columbia University

Gang Li, University of California, Los Angeles

Mengling Liu, New York University

Hulin Wu, University of Texas Health Science Center at Houston

Jun Zhao, Antengene

Haitao Zheng, Southwest Jiaotong University