Junior Researcher Award Committee


Pengsheng Ji, University of Georgia

Zhigang Li, University of Florida

Ruiyan Luo, Georgia State University

Lily Wang, George Mason University, Committee Chair

Yao Xie, Georgia Institute of Technology

Yanxun Xu, Johns Hopkins University

Ao Yuan, Georgetown University

Jing Zhang, Georgia State University