IT and Website Committee


Co-Chair: Chengsheng Jiang, Flatiron Health

Co-Chair: Xiang Huang, Southwest Jiaotong University, China

Yinghui Yang, Southwest Jiaotong University, China

Junjie Qiu, Southwest Jiaotong University, China

Suzi Zhang, Southwest Jiaotong University, China