Southwest Jiaotong University School of Mathematics

工会概况

首页  >  工会工作  >  工会概况

工会概况

田俐萍工会主席

郝 虹: 工会副主席兼女工委员、青工委员

阳锐顺: 文体委员

秦应兵: 宣传委员

潘志刚: 组织、财经委员

--------------------------------------------------------------------------------------

[工会之家]

地点:犀浦校区2501室 电话:66363154